قانون صدور چک مصوب 1355 - متن منقح
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - انواع چک عبارت است از 1 - چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2 - چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. 3 - چک تضمین شده، چکی است که توسط ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 2 - چکهای صادر عهده بانک‌هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری‌که منتهی ببرگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند ط ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11 و اصلاح تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/04/17 )
ادامه مطلب
ماده 3 - صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا‌ قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء ی ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02)
ادامه مطلب
ماده 4 - هرگاه وجه چک بعلتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید. ‌در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء م ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 5 - در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل بر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 6 - بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (000 000 10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا ی ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02)
ادامه مطلب
ماده 8 - چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 9 - در صورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً بدارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. ‌ در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 11 - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک‌ برای وصول آن ببانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ‌ منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 12 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند،‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (‌از تاریخ ارائه چک ببانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02)
ادامه مطلب
ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02)
ادامه مطلب
ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11 و قانون اصلاح ذیل تبصره ( 1 ) ماده ( 14 ) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1376/10/14)
ادامه مطلب
ماده 15 - دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 16 - رسیدگی بکلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل‌ خواهد آمد. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 17 - وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) - مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02)
ادامه مطلب
ماده 19 - در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینک ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب
ماده 20 - مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان بقوت خود باقی است. ... ( اصلاحی به موجب - قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 مصوب 1372/08/11)
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 04:23 am

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 04:22 am

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 01:37 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 04:37 am

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی