قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است ...
ادامه مطلب
ماده 2 - تمامی‌قضاتی كه به حكم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود ...
ادامه مطلب
ماده 3 - عبارات اختصاری به‌كار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌قضات دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌قضات دادسرا: دادسرای انتظامی‌قضات دادستان: دادستان انتظامی‌قضات دادیار: دادیار انتظامی‌قضات دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسی ...
ادامه مطلب
ماده 4 - دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشكیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یك رئیس و دومستشار است. تبصره ـ دادگاههای مذكور به تعداد كافی عضو معاون دارد كه در غیاب هر یك از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند ...
ادامه مطلب
ماده 5 - رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذكور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه كار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محكومیت انتظامی‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یك ...
ادامه مطلب
ماده 6 - امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌قضات 2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی 3ـ ترفیع پایه قضائی 4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌قانون 5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 6 ـ اظهار ...
ادامه مطلب
ماده 7 - به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیاتی مركب از رؤساء شعب دیوان عالی كشور كه با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاك در صدور رای، نظر اكثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیات منوط به صدور كیفرخواست از جانب دادستان كل كشور است. تبصره ـ به تخلفات اداری ق ...
ادامه مطلب
ماده 8 - دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید ...
ادامه مطلب
ماده 9 - ریاست دادسرا به عهده دادستان است كه باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه كار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محكومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد ...
ادامه مطلب
ماده 10 - دادستان به تعداد كافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه كار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محكومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند ...
ادامه مطلب
ماده 11 - وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 1 ـ بازرسی و كشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 2ـ نظارت مستمر بر عملكرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شان قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان 3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی ...
ادامه مطلب
ماده 12 - نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملكرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد ...
ادامه مطلب
ماده 13 - مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 1ـ توبیخ كتبی بدون درج در سابقه خدمتی 2ـ توبیخ كتبی با درج در سابقه خدمتی 3ـ كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه 4ـ كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از شش ماه تا یك سال 5 ـ كسر حقوق ماهانه تا یك سوم از یك سال تا دو سال 6 ـ تنزل یك ...
ادامه مطلب
ماده 14 - مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یك تا چهار محكوم می‌شوند: 1ـ درج نكردن مشخصات خود یا امضاء نكردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به كار بردن كلمه یا عبارت سبك و ناپسند 2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه ...
ادامه مطلب
ماده 15 - مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محكوم خواهند شد: 1ـ صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل 2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یك دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترك خدمت به مدت كمتر از سی‌روز 3ـ دستو ...
ادامه مطلب
ماده 16 - مرتكبان هر یك از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محكوم می‌شوند: 1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی 2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وكلاء آنان جهت ثبت ...
ادامه مطلب
ماده 17 - مرتكبان هر یك از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، به یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محكوم می‌شوند: 1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یكدیگر 2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل یكصد و چهل و یكم (141) قانون ‌اساسی یا كارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تص ...
ادامه مطلب
ماده 18 - تخلف از قوانین موضوعه كه در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتكاب، مستلزم یكی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است. تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یكی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفو ...
ادامه مطلب
ماده 19 - ارتكاب فعل واحد كه واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی‌است و چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتكب به مجازات تخلفی كه مجازات شدیدتری دارد محكوم می‌شود ...
ادامه مطلب
ماده 20 - چنانچه ظرف دو سال تخلفی كه در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تكرار شود، مرتكب به مجازاتی حداقل یك درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محكوم می‌شود ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 04:23 am

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 04:22 am

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 01:37 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 04:37 am

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی