نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
2664/93/7 1393/10/29 در فرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حصری نیست، دادگاه در صورتی شماره های تماس مقید در دادخواست را می تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه ی...
ادامه مطلب
2645/93/7 1393/10/28 1- نظر به اینکه دستور(‌حکم‌) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می‌باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکوم‌علیه (‌حبس‌) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط‌، شروع و با رعابت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می گیرد.2-‌اولا مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب‌ 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نم...
ادامه مطلب
2587/93/7 1393/10/23 1-‌تشخیص مرگ‌، امری مربوط به علوم پزشکی است‌. جنانچه از نظر علم پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده‌، مرده محسوب می‌شود، تاریخ مرگ مغزی‌، تاریخ فوت وی محسوب شده و سنجش ماههای حرام از غیر آن‌، بر اساس آن تاریخ محسوب می شود.2- چنانچه مطابق تبصره 1 ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که...
ادامه مطلب
2548/93/7 1393/10/21 صراحت ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌1392، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است‌؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره‌ 3 همان ماده و مفاد ماده 656 و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌ بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز اب...
ادامه مطلب
2538/93/7 1393/10/20 فرض سوال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده‌، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است‌، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌ کننده انجام می‌شود ...
ادامه مطلب
2508/93/7 1393/10/15 با توجه به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت‌، و مصرف آن در موارد معین‌، مصوب 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خاص‌، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق‌الذکر خارج شده باشد، (‌نظیر تبصره ماذه 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مشمول مجا...
ادامه مطلب
2510/93/7 1393/10/15 کلمات «‌توزیع‌» و «‌فروش‌» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی به‌ کار گرفته شده‌اند. همچنان که در مواد مختلف این فانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه درکنار هم استفاده شده است و به نظر می‌رسد رابطه بین «‌توزیع‌» و «‌فروش‌»‌، رابطه عموم و خصو...
ادامه مطلب
2474/93/7 1393/10/10 باتوجه به منطوق ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش‌ بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور نمی‌تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظر خواهی متهم فراری...
ادامه مطلب
2481/93/7 1393/10/10 1-‌با وجود مالی که متعلق به محکوم‌علیه بوده و جهت استیفاء محکوم‌به معرفی شده‌، اگر چه با دو بار مزایده‌، مشتری پیدا نشود (‌محکوم‌له هم آن را قبول نکند)‌، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده ‌2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌، مجوز قانونی ندارد.2-‌پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم‌، توقیف ...
ادامه مطلب
2536/93/7 1393/10/10 با توجه به ماده 51 ق‌.ا.د.م مصوب 1379 که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تامین همین منظور بوده و اصولا به همین علت‌، «‌مخصوص‌» تلقی می‌شود و با توجه به اینکه برابر ماده 54 قانون یاد شد...
ادامه مطلب
2465/93/7 1393/10/09 مقررات تعدد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 15 تا 18 سال نبز می‌شود و در فرض سوال با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ و ت ماده 89 این قانون‌، مجازات درجه 5 و 6 تعیین و اشد آنها با مجازات درجه 7 که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می‌گردد....
ادامه مطلب
2450/93/7 1393/10/08 با توجه به ماده 124 قانون تجارت‌. به نظر می‌رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیر عامل را تجویز نموده است‌، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیر عامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع با قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که در این صورت نیز حدود اخ...
ادامه مطلب
2439/93/7 1393/10/07 در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رای‌، موجب فانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رای‌، پرونده باید بایگانی گردد. ضمنا ماده 638 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص مورد تعیین تکلیف نموده است‌....
ادامه مطلب
2426/93/7 1393/10/06 اگر در فرض سوال‌، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر. ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفا برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، باتوجه به ماده 8...
ادامه مطلب
2407/93/7 1393/10/03 اگر چه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازبرس در قانون به صراحت نیامده است‌، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهار عقیده‌اش به مجرمیت‌، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهار عقیده نماید: زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم‌، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می‌باشد. شایان ذکر ا...
ادامه مطلب
2367/93/7 1393/09/29 با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده و...
ادامه مطلب
2376/93/7 1393/09/29 مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک تعیین درجه مجازات ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات های یک جرم طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات های متع...
ادامه مطلب
2380/93/7 1393/09/29 1ـ از آنجا که «ماموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتار خواهد شد. 2ـ در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل...
ادامه مطلب
2362/93/7 1393/09/26 معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده های طبیعی و یا مصنوعی می گردد و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند...
ادامه مطلب
2354/93/7 1393/09/26 1ـ با عنایت به ماده 215 (اصلاحی سال 1389) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در صورت اعطای مرخصی تشویقی موضوع این ماده به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می گیرد. 2ـ اعمال ماده 219 (اصلاحی 1389...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی