نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
2328/93/7 1393/09/25 ماده 21 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­ باشد و مرجع تجدیدنظر از...
ادامه مطلب
2322/93/7 1393/09/25 به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نیز باشد، علی الاصول نیازمند صدور اجراییه است....
ادامه مطلب
2337/93/7 1393/09/25 با توجه به مواد 64 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده 471 قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضو...
ادامه مطلب
2326/93/7 1393/09/25 1ـ با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصا شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی باشد، زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرائم قابل گذشت ...
ادامه مطلب
2305/93/7 1393/09/24 اولا- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1391 وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علی‌الاصول در دادگاه عمومی (‌کیفری‌) رسیدگی می‌شود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است‌، منحصر به موارد 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده می‌باشد.ثانیا - چنانچه مر...
ادامه مطلب
2311/93/7 1393/09/24 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رای صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یاد شده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است....
ادامه مطلب
2291/93/7 1393/09/23 طبق بند 1 ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 «‌اخلال درنظام اقتصادی کشور» از جمله جرایم افتصادی است و طبق بند ج ماده 47 قانون مذکور. صدور حکم و اجرای مجازات در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و نعلیق نیست‌. از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانجه منجر به معرفی و پپوستن اعضا...
ادامه مطلب
2287/93/7 1393/09/23 عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است‌: کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 فانون مجازات اسلامی 1392 «‌در عفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....»‌. بنابراین در فرض سوال در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی ...
ادامه مطلب
2277/93/7 1393/09/19 با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368.10.26 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب 1378.12.8 و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 ...
ادامه مطلب
2282/93/7 1393/09/19 در فرض سوال‌، صرف تخلف مستاجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز نحت عنوان قرض الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل‌الیه دریافت کرده باشد، چنانجه در اثناء مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است‌. ولی چنانجه مستاجر پس از انقضاء مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر س...
ادامه مطلب
2243/93/7 1393/09/18 اولا باتوجه به صراحت ذیل ماده 7 آیین‌نامه اجرائی ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده‌... مصوب 1379.1.17 مبنی بر این که رضایت کلیه وراث جهت پیوند عضو متوفی یا کسی که دجار مرگ مغزی شده‌. لازم می‌باشد. بنابراین در فرض استعلام می‌بایست کلیه وراث قانونی جهت اهداء یا پیوند عضو فرد متوفی رضایت دهن...
ادامه مطلب
2240/93/7 1393/09/18 قانونگذار در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، هر نوع خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل .... را دارای وصف مجرمانه دانسته است‌. بدیهی است که درخصوص فرزند خواندگی می‌باید مطابق قوانین خاص خود رفتار گردد و لذا در فرض مطروحه که ناظر بر فروش فر...
ادامه مطلب
2238/93/7 1393/09/18 1- در تبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375، قانونگذار «‌برای اقارب درجه اول‌» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن این ماده و ماده 553 شده باشند، کیفیت خفیف‌تری در نظر گرفته است‌. در «‌تفسیر اقارب درجه اول‌» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اول همان طبقه اول است‌: در حالی که با توجه به اینکه قانونگذار ...
ادامه مطلب
2231/93/7 1393/09/17 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ‌1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص تعبین مجازات افرادی است که مرتکب پناه دادن‌، فراری دادن و.... عالمانه و عامدانه متهم یا محکوم‌، به جرائم مواد مخدر می‌شوند و در تبصره یک آن‌، مقنن مجازات اقربای درجه یک متهم یا محکوم را تا سقف یک دهم مجازات متهم اص...
ادامه مطلب
2230/93/7 1393/09/17 در ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصریح شده است که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و..... می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای‌» کارشناسان رسمی دادگستری ...
ادامه مطلب
2218/93/7 1393/09/17 1-‌با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و نا امنی در محیط ایجاد گردیده‌، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء رکن ما...
ادامه مطلب
2211/93/7 1393/09/17 ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌ 1392 دو بخش است‌٠ بخش اول در مقام حل‌اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تامین است‌. در این مقام دادگاه باید صرفا با تایید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله «‌..... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند...» اختیار تامین استنباط نمی‌...
ادامه مطلب
2198/93/7 1393/09/16 ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب 27 آذرماه سال 1358 مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک… که اعمال این ماده واحده ناظر بر جائی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌گردد و طب...
ادامه مطلب
2194/93/7 1393/09/16 1ـ اولا صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح‌نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره‌ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی­ باشد، زیرا آن چه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آن ها که در ضمن یک برگه صلح‌ نامه باشد یا به صورت مجزا. ثان...
ادامه مطلب
2190/93/7 1393/09/16 1ـ اصولا توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی‌کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آن ها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام معاملات نا...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی