نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
513/94/7 1394/02/29 با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393/11/27 ریاست محترم قوه قضائیه‌، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل‌، صلاحیت اختصاصی است‌، بنابراین ذاتی می‌باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی‌باشد....
ادامه مطلب
463/94/7 1394/02/21 قسمت اول ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن‌، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه‌، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمی‌شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اول ...
ادامه مطلب
455/94/7 1394/02/21 صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول‌. دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد. مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه‌. وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم‌علیه به...
ادامه مطلب
406/94/7 1394/02/19 با توجه به این که رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده‌، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد....
ادامه مطلب
422/94/7 1394/02/19 1-‌با عنایت به اینکه در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، به «‌دعاوی و امور خانوادگی زوجین‌» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است‌، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست‌، از شمول ماده 12 یاد شده خارج است ضمن اینک...
ادامه مطلب
378/94/7 1394/02/15 موارد مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (‌که در این ماده ذکر شده‌) فقط راجع به محکومیت‌های مالی است‌، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه و امثال آن‌. تعهد به انجام عمل از موارد مذکور در ماده 2 قانون مرقوم نیست و نمی‌توان محکوم علیه را به لحاظ...
ادامه مطلب
379/94/7 1394/02/15 1-‌با توجه به صراحت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود؛ لذا مجازات‌های تعزیری درجه 7 و 8 مندرج در حکم‌، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه بک تا شش مجموعا قابل اجراء است‌. 2- درجه بندی مجازات‌ها بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 139...
ادامه مطلب
351/94/7 1394/02/14 1 و 2- دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (‌فارغ از زمان پرداخت دیه‌) صادر نماید که این امر مطابق قسمت اخیر ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد والا مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال می‌باید بر اساس معیار زمان پرداخت ص...
ادامه مطلب
285/94/7 1394/02/05 1 حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستندا به ماده 15 قانون­ حمایت­ خانواده مصوب 1/12/1391 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌ گردد و قابلیت اجرا می‌ یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد. 2 بدیهی است به تقاضانامه اجرا...
ادامه مطلب
287/94/7 1394/02/05 باتوجه به اطلاق و عموم ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی­شود بلکه باید گفت باتوجه به ماده 117 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احر...
ادامه مطلب
295/94/7 1394/02/05 اولا در خصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، نظر به این که قانون­گذار برای صدور چک به صورت­های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده 13 قانون یادشده...
ادامه مطلب
297/94/7 1394/02/05 الف) با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 قانون­ مجازات اسلامی مصوب 1375،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌ خانه ­ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می­باشند؛ ا...
ادامه مطلب
225/94/7 1394/01/30 به موجب ماده واحده قانون مجازات‌ استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 1388/12/16 مجلس شورای اسلامی «‌استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد...
ادامه مطلب
155/94/7 1394/01/25 1- چنانچه زوجه توسط زوج با رعایت مواد قانونی مربوط‌. ممنوع‌الخروج شده باشد یعنی زوجه مشمول استثنانات مندرج در ماده 18 قانون گذرنامه نبوده و این امر مد نظر مقام ممنوع‌الخروج ‌کننده قرار گرفته باشد، در این صورت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه زوجه‌، مقامی است که در صورت احراز اضطرار زوجه برای خروج...
ادامه مطلب
160/94/7 1394/01/25 اولا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری‌. کلمه «اقدام‌» مندرج در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به فعل است نه ترک فعل‌، کما اینکه تمامی موارد تمثیلی در ماده 688 این قانون نیز از نوع فعل است نه ترک فعل‌.ثانیا در مورد الزام متخلف به رفع آثار تخلف‌. نظر به اینکه چنین الزامی به نحوی که در...
ادامه مطلب
161/94/7 1394/01/25 1 و 2- دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.3- مستفاد از قانون و آیین نامه م...
ادامه مطلب
165/94/7 1394/01/25 طبق مواد 12 و بعد قانون حمایت خانواده مصوب 1391، زوجه نیز می‌ تواند دادخواست طلاق به جهات شرعی و قانونی به دادگاه تقدیم نماید و طبق ماده 29 این قانون چنانچه بتواند حکم طلاق اخذ نموده و به مرحله اجرا برسد، می تواند بدون صرف‌ نظر کردن از مهریه و جهیزیه و اجرت‌المثل‌، رای طلاق را اجرا و پس از آن برای م...
ادامه مطلب
136/94/7 1394/01/23 1-‌ با عنایت به ماده 65 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌، وقتی می‌توان دعاوی متعدد را توامان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده‌، حسب آنجه در استعلام ذکر شده است‌، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، در صورت...
ادامه مطلب
111/94/7 1394/01/22 صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت‌، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است‌، اصولا با توجه به مقررات قانونی‌ در خصوص توبه و به ویژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392 که ترتیب اثر دادن به «‌توبه متهم‌» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه...
ادامه مطلب
25/94/7 1394/01/22 پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می شود....
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی