نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
102/94/7 1394/01/19 تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است‌. برای تعیین درجه جرم در صورت تعدد مجازاتها. بایستی هر یک از مجازانهای قانونی جرم را با توجه به شاخص ‌های ماده 19 فانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌ های آن مستقل ‌از سایر مجازات‌ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون م...
ادامه مطلب
91/94/7 1394/01/19 تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم و مقررات تکرار جرم موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می‌شود، به حکم قانون صورت می‌پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است‌. بنابراین‌، در فرض سوال‌، چنانچه با اعمال مقررات تع...
ادامه مطلب
94/94/7 1394/01/19 زوج می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (‌زیرا در هر دو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رای مربوطه‌، تقاضای صدور اجراییه نماید)‌، باتوجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای...
ادامه مطلب
51/94/7 1394/01/17 اولا: شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی‌، به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود، بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی‌، نماینده فانونی شخص حقوفی‌، احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی‌، استماع می‌شود.ثانیا: با توجه به هدف و فلسفه...
ادامه مطلب
1/94/7 1394/01/08 در فرض مطروحه‌. با توجه به مواد 1161.1158 و 1162 قانون مدنی‌، نظر به ابنکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و فبلا هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است‌٠ دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و کلیه تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طف...
ادامه مطلب
7/95/7 1394/01/08 منظور مقنن از وضع ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه...
ادامه مطلب
3235/93/7 1393/12/25 اولا تبصره3 ماده11 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، مطلق است. ثانیا معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه های موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه، صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است...
ادامه مطلب
3237/93/7 1393/12/25 مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به...
ادامه مطلب
3199/93/7 1393/12/20 بین مواد 90 و 93 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده 93 مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده 90 آمده، مربوط به بعد از صدور رای و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که...
ادامه مطلب
3203/93/7 1393/12/20 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، درخصوص اعمال قاعده درأ درخصوص­کلیه جرایم اعم از تعزیری و. .. می­باشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یا...
ادامه مطلب
3151/93/7 1393/12/17 اذن در شیی ، اذن در لوازم آن هم است؛ بنابراین، با توجه به مفاد مواد 59 و60 قانون آئین دادرسی در امورکیفری 1378، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می­شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می­شود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقی...
ادامه مطلب
3143/93/7 1393/12/16 1- درمورد اجرائیه­ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ­له هیچگونه مراجعه­ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می­شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی ...
ادامه مطلب
3117/93/7 1393/12/12 1- برابر ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه اعلامیه پذیره­نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی­شود. بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامی...
ادامه مطلب
3106/93/7 1393/12/11 1-‌در تبصره 1 ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب‌ 1375/03/01 با اصلاحات بعدی‌. واژه‌« انعقاد هر نوع قرارداد»‌اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش‌. اجاره‌، استجاره‌، پیمانکاری و غیره (‌به استثنای مواردی که مشمول مقررات‌ استخد...
ادامه مطلب
3073/93/7 1393/12/09 در فرض سوال‌، با توجه به اینکه اصولا دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی می تواند رای صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده‌، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث‌، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثال...
ادامه مطلب
3039/93/7 1393/12/05 در فرض سوال‌، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفا از استفاده مالک ‌از ملک‌ وی ممانعت‌ به عمل آورده‌، مثلا راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، دراین صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 فانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در هر صورت‌. فرض طرح شده از شمول ممانعت از حق موضوع ماده 15...
ادامه مطلب
3029/93/7 1393/12/04 1-‌نظر به اینکه به موجب ماده‌ 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه‌، رسیدگی می شود و از طرفی درجه‌بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است‌؛ لذا به جرم ‌مستوجب دیه‌، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سوال یعنی موردی که جرمی مستوج...
ادامه مطلب
3030/93/7 1393/12/04 1- برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی‌، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست‌: بنابراین در فرض س...
ادامه مطلب
2996/93/7 1393/12/02 1-با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می باشد. 2-‌با توجه به رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (‌تاجر ورشکسته‌) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مط...
ادامه مطلب
2997/93/7 1393/12/02 نظر به این که مطابق ماده 580 قانون تجارت‌، شرکت ‌هایی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده‌اند. دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله‌. اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (‌صاحبان سهام آن‌) می‌باشد و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه‌، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی