نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
2934/93/7 1393/11/26 ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود: از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضا، یا مهر طرف باشد عادی است‌» و ماده 1301 ق‌.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء‌ کننده دلیل است‌»‌. همچنین مواد 1302 و 1303 ه...
ادامه مطلب
2908/93/7 1393/11/21 اولا: با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع ماده ‌14 قانون صدور چک مصوب 1355/04/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره 1 این ماده‌، صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم ‌مقام قانونی آنها در صورت‌ مفقود شدن چک‌، می‌توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند. ثانیا: هر گاه ذی‌نفع به طور کتبی‌، دست...
ادامه مطلب
2896/93/7 1393/11/20 1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده 65 قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است‌.2 و 3) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد 64 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که ...
ادامه مطلب
2897/93/7 1393/11/20 اولا: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصولا فاقد وجاهت قانونی است‌. ثانیا: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند 2 ماده 423 قانون ...
ادامه مطلب
2886/93/7 1393/11/19 1- اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته‌. پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکوم‌ علیه محسوب نمی‌شود و جزء محکومبه...
ادامه مطلب
2855/93/7 1393/11/18 طرح دعوای تقابل‌. یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخاذ می‌کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رای دعوای اصلی می‌شود....
ادامه مطلب
2856/93/7 1393/11/18 اولا: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی‌، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌ دیده مستندا به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله...
ادامه مطلب
2865/93/7 1393/11/18 رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رای تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بدوی علی‌ رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون‌، قرار ابطال دادخو...
ادامه مطلب
2866/93/7 1393/11/18 1-‌ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب‌ 1370 لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است‌. بنابراین اگر در تاریخ تملک‌. کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفضیلی به صورت مسکونی باشد. موجبی جهت ارزیابی ملک و ...
ادامه مطلب
2847/93/7 1393/11/15 محکومین موضوع تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد سابقه محکومیت موثر محسوب می‌شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی‌ شود مگر آن که استعلام‌ کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر موثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می‌شود....
ادامه مطلب
2850/93/7 1393/11/15 اولا: موارد مسوولیت تضامنی در قانون‌، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادر کننده رای است‌.ثانیا: با توجه به این که سبب و آثار مسوولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است‌، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان‌، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ...
ادامه مطلب
2830/93/7 1393/11/14 صرفنظر از اینکه اصطلاح «‌مانور متقلبانه‌» در ادبیات و نظریات حقوقدانان‌. رایج و متداول است و در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماده فوق‌الذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری‌، «به کار بردن وسا...
ادامه مطلب
2791/93/7 1393/11/12 با عنایت به اطلاق ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، به نظر می‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده 35 همان قانون‌،قطعیت رای بدوی است‌. بنابراین صرف صدور رای بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور...
ادامه مطلب
2765/93/7 1393/11/08 اولاً- درفرض سؤال که شخص حقوقی، محکوم، به پرداخت گردیده است، دین مدیرعامل بابت مهریه همسرش ارتباطی به محکومیت شخص حقوقی ندارد و در ردیف طلبکاران شخص حقوقی قرار نمی­ گیرد. ثانیاً- توقیف‌کننده تأمینی یا اجرائی برابر مواد 148 (بند 1) و 149 قانون اجرای احکام مدنی، بر سایر محکومٌ ­لهم حق تقدم دارد. ثال...
ادامه مطلب
2768/93/7 1393/11/08 با توجه به ملاک را‌ی وحدت رویه شماره 517 مورخ ‌1367/11/18 هیات عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب‌، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلا اظهارنظر ماهوی کرده‌اند، پس از کشف دلا...
ادامه مطلب
2750/93/7 1393/11/07 1و2ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت رسیدگ...
ادامه مطلب
2721/93/7 1393/11/06 در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می ­توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی‌باشد. اساساً انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستأجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از «غیر» اشخاصی غیر از ورثه ...
ادامه مطلب
2716/93/7 1393/11/05 1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته ...
ادامه مطلب
3017/93/7 1393/11/03 ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعریف کلی ، عام شهادت می‌باشد؛ ولی ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی‌» است و همانگونه که می‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن‌، حجیت قائل شده‌، اعم از ابن که مفید علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که علم قاضی با آن ...
ادامه مطلب
2680/93/7 1393/11/01 با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته‌. محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی‌، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان‌. در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی‌، محکومیت قطعی کیفری ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی