آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی
شماره رای تاریخ موضوع رای احکام مرتبط
132 1377/07/15 استدلال رای هرچند اقدام رئیس دادگاه عمومی در مورد ترتیب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادی ابرازی خواهان‌، با توجه به مدافعات وی دایر بر احراز اصالت سند و قطع و یقین او بر صدور آن از سوی مورث خواندگان‌، قابل حمل بر نظر قضائی است‌. لیکن با عنایت به ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌ه...
ادامه مطلب
225 1377/06/23 منتفی شدن تعقیب انتظامی هر چند ارتکاب اعمال شنیع و قبیح (‌ارتباط رئیس دادگاه کیفری 2 با زنان اجنبیه و تشویق آنان به فساد و فحشاء‌، اخذ رشوه‌، هتک حیثیت روحانیت که بموجب حکم دادگاه ویژه روحانیت به 6 سال حبس و 3 سال انفصال و دو میلیون ریال جریمه و خلع لباس روحانیت محکوم شده‌) خلاف شان و منزلت قضاء بوده و لازمه آن ان...
ادامه مطلب
208 1377/06/16 کارشناسی با عنایت به مفاد ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 23 و 25 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317.11.23 تخلف دادرس دادگاه عمومی در ارجاع موضوع به کارشناس برای بار دوم (‌که باعث اطاله رسیدگی شده و لزومی نداشته‌) و در عدم برخورد قانونی با کارشناس منتخب متخلف مستنکف از انجام وظیفه کارشناسی،...
ادامه مطلب
212 1377/06/16 اعتراض شخص ثالث با عنایت به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راجع به اعتراض ثالث، تخلف قاضی تحقیق دادگستری در صدور دستور مورخ 75.9.4 دائر بر رفع توقیف از اموال منقول موضوع پرونده اجرای احکام مدنی، بدون آنکه اعتراض اشخاص ثالث مستد به سند رسمی یا حکم محکمه باشد، مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کت...
ادامه مطلب
157 - 158 1377/05/5 دستور موقت(دادرسی فوری) با عنایت به مواد 773 و 778 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد دستور موقت‌، تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور دستور توقف عملیات مزایده نسبت به موضوع دعوی، قبل از اخذ و وصول اجازه مخصوص‌، و در اقدامات مغایر با رسیدگی به امور فوری، مسلم است‌. نسبت به رئیس دادگاه عمومی دیگر چون به افتخار بازنشستگی نایل...
ادامه مطلب
162 1377/05/5 تجدید جلسه رسیدگی با عنایت به مواد 127 و 128 و 130 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی، تخلف رئیس دادگستری (‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی) در تجدید بیمورد جلسات دادرسی به بهانه اخذ توضیح از طرفین دعوی مسلم است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)...
ادامه مطلب
188 1377/05/26 منتفی شدن تعقیب انتظامی چون رئیس دادگاه عمومی، با انصراف از اظهارنظر در ماهیت تخلف او، از خدمت قضائی بازخرید شده و سمت قضائی ندارد و اشتغال به شغل اداری نیز از ناحیه او محرز نمیباشد لذا رسیدگی به تخلف نامبرده موردی ندارد - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)...
ادامه مطلب
192 1377/05/26 استدلال رای با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373، تخلف رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (‌رئیس دادگستری) در صدور دادنامه غیرموجه و غیرمستند به مواد قانونی، و فسخ بیمورد دادنامه بدوی با تلقی نادرست از کارنامه ابرازی (‌سال اول ابتدائی اشتباها بجای کارنامه سال پنجم ابتدایی در ...
ادامه مطلب
194 1377/05/26 تعلیق تعقیب انتظامی با عنایت به مفاد قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در مورد صدور حکم مخصوص راجع به استرداد یا ضبط یا معدوم نمودن اشیاء و اموال حاصل از جرم‌، چون نسبت به طلای مکشوفه حکم مخصوص بر استرداد صادر نشده و رئیس دادگاه عمومی به تکلیف قانونی خود در این‌باره عمل نکرده و موضوع را مسکوت گذاشت...
ادامه مطلب
180 - 181 1377/05/19 دستور موقت(دادرسی فوری) اهم مدافعات رئیس دادگاه عمومی در قبال گزارش تخلف اینست‌: 1. در مورد ایراد وکیل خواندگان به بهای خواسته صراحتاً در دادنامه صادر رسیدگی و اظهارنظر شده‌. مضافاً به اینکه اختلاف در بهای خواسته در هر حال موثر در صلاحیت دادگاه عمومی نبوده است‌. و چون بیش از مبلغ یک میلیون ریال نیز تقویم شده‌، در هر...
ادامه مطلب
172 1377/05/19 دعاوی خانوادگی با توجه به مفاد مواد 8 و 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 2 و 3 قانون آئین دادرسی مدنی، تخلف رئیس دادگاه عمومی در صدور قرار غیرمستند و غیر موجه مورخ 74.9.5 (‌مبنی بر بطلان دعوی با توجه به اینکه زوجین توافق کردند که زوج نفقه فرزند مشترک را بپردازد)‌. و در عدم رسیدگی نسبت به تقاضای دی...
ادامه مطلب
175 1377/05/19 دعاوی خانوادگی با عنایت به گزارش تخلف و توجه به مفاد مدافعات رئیس دادگاه مدنی خاص که انگیزه خود را استقرار نظام خانوادگی و احقاق حقوق زوجه که ایام زندگی مشترک را با تلاش خود جهت کسب درآمد مشروع گذرانده‌، و نهایتاً موفق شده تا کیان خانواده از هم نپاشیده و زوجین به زندگی ادامه داده و از فرزندان مشترک سرپرستی...
ادامه مطلب
164 1377/05/12 امور حسبی با توجه به مواد 359 و 360 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو ماده 10 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌، تخلف رئیس دادگاه مدنی خاص در عدم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به نظریه ابرازی کارشناسان (‌کمیسیون پزشکی) راجع به شروع بیماری و حجر خوانده دعوی اعتراض ث...
ادامه مطلب
163 1377/05/12 دعاوی خانوادگی با عنایت به مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 و ماده1174 قانون مدنی، تخلف رئیس دادگاه مدنی خاص در عدم تعیین تکلیف ملاقات طفل مشترک زوجین در حکم صادره‌، محرز است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)...
ادامه مطلب
166 1377/05/12 دعاوی خانوادگی با توجه به ماده 307 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده و تبصره‌های 1 و 2 از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده یک آئین‌نامه اجرائی آن مصوب 71.8.28 مجمع تشخیص مصلحت‌، دادرس دادگاه مدنی خاص در عدم مطالبه و ملاحظه پرونده‌های استنادی خواهان و در صدور حکم طلاق بدون تعیین حکمین و داوران‌، مرت...
ادامه مطلب
95 تا 98 1377/05/10 اجرای احکام مدنی چون دستور تاخیر اجرای احکام‌، طبق مواد 24 تا 27 قانون اجرای احکام مدنی، در موردی است که اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجرای آن پیش آید، و حکم صادره پس از اجرای قسمتی از آن توقیف شده و مشمول مواد فوق نبوده است‌، لذا قضات دادگاه بلحاظ صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی و ابطال آن برخلاف قانون‌، مرتکب تخلف...
ادامه مطلب
176 - 177 1377/05/09 اجاره اولا در خصوص گزارش تخلف علیه رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی یک‌، با انصراف از اظهارنظر در ماهیت تخلف اعلامی، چون مشارالیه از خدمت قضایی منفصل شده است‌، لذا موردی برای رسیدگی در این خصوص نیست‌. ثانیا در خصوص تخلفات اعلامی علیه رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی، هر چند احراز کفایت یا عدم کفایت و اعتبار و ...
ادامه مطلب
161 1377/05/05 اجاره با توجه به مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.5.2، رئیس دادگاه عمومی در عدم رعایت قوانین مربوط به تخلیه اماکن تجاری استیجاری دایر بر عدم تعیین حق کسب و پیشه و تجارت حین صدور حکم تخلیه مرتکب تخلف شده است‌. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشا...
ادامه مطلب
149 1377/04/29 منتفی شدن تعقیب انتظامی نظر به اینکه دادرس دادگاه عمومی بموجب ابلاغ ریاست قوه قضائیه بازخرید از خدمت شده و فاقد سمت قضائی است لذا تعقیب انتظامی وی موردی ندارد. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)...
ادامه مطلب
155 1377/04/29 منتفی شدن تعقیب انتظامی چون هدف از تعقیب و مجازات انتظامی قاضی متخلف‌، توجه دادن وی به موارد تخلف و در نهایت جلوگیری از تکرار و ادامه آن در آینده بوده‌، و بر همین اساس مخصوص قضات شاغل میباشد و قاضی بازخرید شده شامل آن نمیشود. با توجه به اینکه دادرس دادگاه عمومی و سرپرست دایره نظارت بر امور زندانها بازخرید شده و در حال ح...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی