آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری
شماره رای تاریخ موضوع رای احکام مرتبط
48 مکرر -45 1387/02/21 عدم تحقیقات کافی هرچند اقدام دادرس دادگاه کیفری 2 در فسخ قرار منع پیگرد مورخ 69.8.22 به لحاظ عدم انجام تحقیقات کافی در دادسرا، و دستور جلب متهم به دادرسی، مشمول بر نظر قضائی است‌. لیکن با عنایت به مفاد مواد 44 و 45 و 162 و 33 و 39 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده یک الحاقی به قانون مزبور و ماده 12 قانون تجدیدن...
ادامه مطلب
223 - 224 1377/06/23 آزادی مشروط با عنایت به مفاد مواد 38و 39قانون مجازات اسلامی (‌آزادی مشروط‌) تخلف سرپرست دادسرای نظامی، و نیز تخلف دادرس دادگاه نظامی 2 در پیشنهاد و صدور حکم آزادی مشروط زندانی، بدون اینکه از سوی رئیس زندان‌، حسن اخلاق و رفتار محکوم‌علیه تایید شود، و بدون اینکه از ناحیه سازمان زندان‌ها درخواست آزادی مشروط ...
ادامه مطلب
219 - 221 1377/06/23 اناطه با عنایت به مفاد ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری (‌اناطه‌)‌، تخلف اعلامی علیه بازپرس در تفهیم اتهام فروش مال غیر و در صدور قرار مجرمیت علیه مشتکی عنه بدون توجه به ادعای مالکیت وی در رقبه مورد اختلاف بجای صدور قرار اناطه‌، و اعلام موافقت دادیار اظهارنظر با قرار نهائی صادر با وجود ایرادات موجود و ...
ادامه مطلب
226 1377/06/23 تخفیف مجازات با عنایت به مفاد مواد 63 و 162 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 134 قانون آئین دادرسی مدنی و توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ان در خصوص کلاهبرداری و تخفیف مجازات‌، تخلفات اعلامی علیه رئیس دادگاه عمومی در عدم اظهارنظر نسبت به اتهام دو نفر از مشتکی ع...
ادامه مطلب
215 - 216 1377/06/23 تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق با عنایت به مفاد مواد 33 و39 و60 و63 و162 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، تخلفات دادیار سابق در عدم رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده 134 قانون تعزیرات که دارای وصف جزائی و مجازات مقرر قانونی بود، و در تصمیم غیرموجه مبنی بر کان‌ لم یکن تلقی کردن را...
ادامه مطلب
222 1377/06/23 تعدد و تکرار جرم با عنایت به مفاد مواد 86 و87 قانون تعزیرات (‌قانون حاکم در زمان وقوع بزه‌) و مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی (‌تعدد) و ماده 113 قانون تعزیرات (‌تهدید) و مجازات مقرر که شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال میباشد و ماده 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌، تخلف دادرس دادگاه عمومی در ...
ادامه مطلب
217 - 218 1377/06/23 چک بلامحل چون اولا قاضی کشیک هیچگونه دستوری مبنی بر بازداشت متهمان صادر نکرده است‌. ثانیا دستور وی بر اعاده پرونده به پاسگاه با توجه به محدودیت زمانی قاضی کشیک و تراکم کارها و عنایت به اینکه ظرف کمتر از 24 ساعت متهمان به دادگاه معرفی و نسبت به انان تعیین تکلیف شده است بر خلاف ماده 123 قانون آئین دادرسی ...
ادامه مطلب
213 1377/06/16 اجرای احکام با التفات به پرونده اجرای احکام مربوطه‌، قطع نظر از چگونگی دستور اجرای حکم شلاق محکوم‌علیه و در نحوه آزادی وی پس از اجرای حکم‌، نظر به اینکه دستور توسط دادستان وقت صادر شده و قاضی مشتکی عنه (‌دادیار اجرای احکام‌) در صدور آن هیچگونه دخالتی نداشته است‌، لذا تخلفی علیه او احراز نگردید و حکم برائت...
ادامه مطلب
209 - 211 1377/06/16 تخلف از موازین رسیدگی با عنایت به مواد 54 و 60 و 162 و 329 تا 331 قانون آئین دادرسی کیفری، تخلف رئیس دادگاه عمومی در سهل‌انگاری نسبت به انجام تحقیقات از مشتکی عنهم‌، و در اظهارنظر و صدور رای قبل از تکمیل تحقیقات و در رسیدگی به موضوع در وقت فوق‌العاده‌، و در عدم رعایت ضوابط قانونی در تشکیل جلسه دادگاه محرز است‌. نس...
ادامه مطلب
205 1377/06/16 تعلیق قاضی مضنون با عنایت به درخواست و گزارش مبسوط دادسرای انتظامی قضات از نحوه عملکرد مجرمانه رئیس دادگاه عمومی (‌به اتهامات صدور دستور دستگیری و بازرسی منازل و محل کار بدون دلیل 4 نفر و صدور قرار بازداشت موقت در مورد 3 نفر آنها و صدور قرار وثیقه در مورد ردیف چهارم و بازداشت همگی و صدور قرار بازداشت موقت شخص ...
ادامه مطلب
206 1377/06/16 تعلیق قاضی مضنون با توجه به تقاضای دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق دادرس دادگاه عمومی به اتهامات معنونه (‌تعمد و اعمال غرض نسبت به بازداشت غیر قانونی انفرادی ممنوع‌الملاقات متهم موضوع مواد 605 و 597 و 575 و 570 قانون مجازات اسلامی)‌، هر چند دلایل و قرائن موجود بر توجه اتهامات منتسبه مقتضی تعلیق از خدمات قضائی...
ادامه مطلب
207 1377/06/16 تعلیق قاضی مضنون با توجه به تقاضای دادستان انتظامی قضات مبنی بر تعلیق از خدمات قضائی رئیس دادگاه عمومی به اتهامات معنونه (‌نقض حقوق متهمین مطرح در اصل 32 قانون اساسی و بازداشت غیر قانونی) موضوع مواد 570 و575 قانون مجازات اسلامی و بازداشت آنان در مکانهای نامعلوم و بازداشتگاه‌های غیر قانونی) هر چند اعمال منتسبه...
ادامه مطلب
214 1377/06/16 رای دادرس دادگاه عمومی که در تطبیق ماده استنادی در رای صادر با بزه ارتکابی مهم‌، در خصوص حرق عمدی وسیله‌نقلیه (‌مینیبوس‌) اشتباهاً به ماده 126 قانون تعزیرات استناد نموده (‌گر چه ماده استنادی در دادگاه تجدیدنظر تصحیح گردیده است‌) و در لایحه دفاعیه نیز اشتباه مذکور را ناشی از تراکم امور و عدم ممارس...
ادامه مطلب
202 1377/06/10 تامین مدافعات رئیس دادگاه عمومی در قبال گزارش تخلف اینست‌: 1. بلحاظ مشخص نبودن وضعیت مصدوم و نبودن نظریه پزشکی قانونی جهت برآورد میزان قرار تامین و عدم وصول‌“ نظریه کاردان فنی، پرونده برای تکمیل به پاسگاه اعاده ولی پاسگاه در انجام امور محوله و معرفی متهم زمان زیادی را صرف مینماید. و بدون معرفی ...
ادامه مطلب
197 1377/06/1 ارتشاء و کلاهبرداری با عنایت به مفاد ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و ماده 139 قانون تعزیرات‌، تخلف رئیس دادگاه کیفری 2 در صدور حکم غیرموجه و غیرمستند، و اهمال ضوابط و مقررات قانونی در انشای آن‌، و سهل‌انگاری در بازداشت محکوم‌علیه (‌در اجرای ماده 139 مزبور) مسلم ا...
ادامه مطلب
196 1377/06/1 تخلف از موازین رسیدگی با عنایت به مفاد مواد 125 و 129 و 169 قانون آئین دادرسی کیفری و توجه به مواد 68 تا 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو، رئیس دادگاه حقوق 2 مستقل (‌جانشین بازپرس‌) در عدم تفهیم دلایل اتهام به متهمان به ارتکاب زنا؛ و در صدور بیش از یک قرار تامین دربار...
ادامه مطلب
198 - 199 1377/06/1 رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات با عنایت به مواد 8 و 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها و مفاد تبصره یک ماده 13 قانون مذکور، تخلف رئیس دادگاه انقلاب در عدم قید قابل تجدیدنظر بودن رای صادر‌، و تخلف قاضی اجرای احکام دادگاه انقلاب در قطعی تلقی کردن رای مزبور، و اقدام به اجرای آن با وجودی که رای صادره قابل تجدیدنظر بوده است‌، مسلم...
ادامه مطلب
203 1377/06/1 رد دادرس مدافعات رئیس دادگاه عمومی در قبال گزارش تخلف چنین عنوان شده‌: 1. پاسخ گزارش بازداشت غیر قانونی بیش از 24 ساعت متهمین اینست که در تاریخ 74.9.14 به پاسگاه اعلام داشتم با عنایت به انقضای وقت اداری پرونده اعاده تا اول وقت اداری آتیه ارسال و متهمین تحت نظر باشند. که روز بعد تعطیل بوده و معلوم نی...
ادامه مطلب
200 - 201 1377/06/1 عدم رسیدگی به شکایت با عنایت به مواد 60 و 63 و 16و قانون ا‌ئین دادرسی کیفری، تخلف رئیس دادگاه عمومی در عدم رسیدگی نسبت به ایراد صدمه بدنی به فرزند شاکی، و عدم اظهار نظر نهایی نفیا یا اثباتا در این‌باره مسلم است‌. اما نسبت به کیفرخواست صادره علیه رئیس دادگاه عمومی دیگر، نظر به اینکه پس از تبادل نظر دادیار و مع...
ادامه مطلب
156 1377/05/5 دیات چون اولا رئیس دادگاه عموی مکلف بود در مورد سایر صدمات ادعایی شاکیه نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید. ثانیا، بنا به صراحت ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مکلف بود میزان ارش را پس از اظهار نظر کارشناس تعیین کند. بنابراین نامبرده بجهت عدم رعایت موارد فوق متخلف است‌. - (منبع : احمد کریم زاد...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 04:23 am

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 04:22 am

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 01:37 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 04:37 am

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی