قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار ‌می‌رود. ...
ادامه مطلب
ماده 2 - الف - «‌داده پیام» :(Data Message)هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود. ب - «اصل‌ساز»(Originator): منشا اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می ...
ادامه مطلب
ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه‌ هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد. ...
ادامه مطلب
ماده 4 - درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس‌ سایر قوانین‌ موضوعه و رعایت چهارچوب‌ فصول و مواد مندرج در این ‌قانون، قضاوت‌ نمایند. ...
ادامه مطلب
ماده 5 - هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با ‌توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. ...
ادامه مطلب
ماده 6 - هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته‌ است مگر در موارد زیر: ‌الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. ب - فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی. ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا ‌صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی ب ...
ادامه مطلب
ماده 7 - هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. ...
ادامه مطلب
ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد: ‌الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع ‌بعدی فراهم باشد. ب - داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) ...
ادامه مطلب
ماده 9 - هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «‌داده پیام» خاتمه ‌یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌ جای «‌داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داش ...
ادامه مطلب
ماده 10 - امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: ‌الف - نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب - هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید. ج - به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. ‌د - به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام» قابل‌ ...
ادامه مطلب
ماده 11 - سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام»ی است که با رعایت ‌شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌ است. ...
ادامه مطلب
ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. ...
ادامه مطلب
ماده 13 - به طور کلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌ تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام» تعیین‌می‌شود. ...
ادامه مطلب
ماده 14 - کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم سناد[اسناد] معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. ...
ادامه مطلب
ماده 15 - نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای ‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«‌داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است. ...
ادامه مطلب
ماده 16 - هر «‌داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این ‌قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. ...
ادامه مطلب
ماده 17 - «‌ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: ‌الف - مورد ارجاع به طور صریح در «‌داده پیام» معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد. ج - «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 18 - در موارد زیر «‌داده پیام» منسوب به اصل‌ساز است: ‌الف - اگر توسط اصل‌ ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب‌ اصل‌ ساز مجاز به این کار بوده است. ب - اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب ‌اصل‌ ساز ارسال شود. ...
ادامه مطلب
ماده 19 - «‌داده‌پیام»ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق ‌دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (‌ارسال شده) عمل نماید: ‌الف - قبلاً به وسیله اصل ‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «‌داده پیام» همان است که اصل‌ ساز ارسال کرده است، ب - «داده پیام» دریافت ...
ادامه مطلب
ماده 20 - ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ‌ساز صادر نشده ‌باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد. ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی