قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 2 - حکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را ازدادگاه بنماید. ...
ادامه مطلب
ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست‌قابل‌اجراء نمی‌باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی ووابسته به دولت طرف ...
ادامه مطلب
ماده 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است‌. ...
ادامه مطلب
ماده 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ومحکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رییس دادگاه‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. ...
ادامه مطلب
ماده 7 - برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه‌صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس ازابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه‌نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. ...
ادامه مطلب
ماده 8 - ابلاغ اجراییه طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آیدو آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ‌اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است‌. ...
ادامه مطلب
ماده 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون‌آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه‌محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاداجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون‌آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. د ...
ادامه مطلب
ماده 10 - اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شوداجراییه حسب مورد به ولی‌، قیم‌، امین‌، وصی‌، ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه‌باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد. ...
ادامه مطلب
ماده 11 - هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال‌ یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورداجرا را بدهد. ...
ادامه مطلب
ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیّت دادگاه انجام وظیفه‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهدداشت‌ ...
ادامه مطلب
ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز(مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتریا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد. ...
ادامه مطلب
ماده 14 - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا) مقاومت یا سوءرفتاری شود می‌توانند حسب مورد ازمامورین شهربانی‌، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلّف به انجام آن می‌باشند. ...
ادامه مطلب
ماده 15 - هرگاه مامورین مذکور در مادّه قبل درخواست دادورز(مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسی دراین خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع‌صلاحیتدار فرستاده شود ...
ادامه مطلب
ماده 16 - هرگاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه‌توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به‌امضای شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند)می‌رساند. این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده‌خواهد شد. ...
ادامه مطلب
ماده 17 - کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسؤول خسارات ناشی ازعمل خود نیز می‌باشند. ...
ادامه مطلب
ماده 18 - مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیرنمی‌توانند قبول ماموریت نمایند: 1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. 2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (ماموراجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. 3 ـ مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل‌ ...
ادامه مطلب
ماده 19 - اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ...
ادامه مطلب
ماده 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه‌دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به‌قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند. ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 04:23 am

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 04:22 am

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 01:37 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 04:37 am

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی