قانون اصلاحات اراضی مصوب 1339
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - اصطلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود: 1 ) کشاورزی - عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی. 2 ) کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً بکشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورز ...
ادامه مطلب
ماده 2 - حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً چهار صد هکتار (‌آیش و زیر کشت) از اراضی ‌آبی و یا هشتصد هکتار(آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر‌مجاز تجاوز نکند (‌هر هکتار آبی - معادل ...
ادامه مطلب
ماده 3 - مستثنیات از ماده 2 بقرار زیر است: 1 ) اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که از آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او‌مشرب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که بطریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات ...
ادامه مطلب
ماده 4 - از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا‌ حق‌ انتقال بوراث قانونی خود را دارد بهر عنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی ‌مورد انتقال را بدولت بپردازد. ‌ سردفتران اسن ...
ادامه مطلب
ماده 5 - چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را بنرخ عادله با توافق زارعین‌ طبق اسناد رسمی باطلاع نماینده وزارتکشاورزی بزارعینی که در همان اراضی بکشاورزی اشتغال دارند و ده‌نشین باشند انتقال دهد مشمول‌ عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود. ...
ادامه مطلب
ماده 6 - از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این‌ قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد. ...
ادامه مطلب
ماده 7 - زمینهائی که بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از: ‌ الف - زمینهائیکه در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت بآن تقاضای ‌ثبت شده یا نشده باشد. ب - زمینهای موات. پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت ...
ادامه مطلب
ماده 8 - بمنظور تعیین روش کلی و تهیه آئیننامه‌های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده هیاتی بنام هیات عالی ‌اصلاحات ارضی بریاست نخست ‌وزیر و عضویت وزراء دادگستری - کشاورزی - کشور - دارائی و سه نفر از نمایندگان منتخب شورای کشاورزی ‌مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در ...
ادامه مطلب
ماده 9 - در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم‌مقام او عضویت رئیس کل کشاورزی ‌یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری استان یا فرمانداریکل یا یک نفر قاضی بمعرفی وزیر دادگستری و‌رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرماندا ...
ادامه مطلب
ماده 10 - در هر منطقه که بموجب ماده نهم عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدواً بوسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و‌مناسب محلی آگهی و بعلاوه دوباردر روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر‌آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصیکه میزان ار ...
ادامه مطلب
ماده 11 - در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی‌ موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتیکه ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای ‌استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع ارا ...
ادامه مطلب
ماده 12 - اراضی مشمول مقررات تقسیم اینقانون که در تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس در اجاره رسمی است مشروط بر اینکه حداکثر 5‌ سال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد ...
ادامه مطلب
ماده 13 - در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای‌اراضی را بنرخ عادله تعیین نماید. ...
ادامه مطلب
ماده 14 - بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 باقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را‌برای اجرای اینقانون تامین نماید. ...
ادامه مطلب
ماده 15 - الف - نسبت باراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده ‌پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات اینقانون عمل خواهد شد. ‌ تبصره - در صورتیکه ششماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کم ...
ادامه مطلب
ماده 16 - کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی ‌شده را بمالکین ذینفع به نشانیهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در‌نقاطیکه لازم باشد نشر میدهد. مالکین مزبور چنانچه ...
ادامه مطلب
ماده 17 - پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند بنام دولت (‌وزارت کشاورزی) و‌دریافت بها (‌طبق مقررات اینقانون) کتباً و بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید. ‌ چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد مکلف اس ...
ادامه مطلب
ماده 18 - دولت موظف است اراضی انتقالی را بکسانیکه مشمول دریافت زمین هستند ببهای خریداری شده واگذار و بهای آن را در ظرف‌ مدت ده سال باقساط متساوی سالیانه دریافت نماید. ...
ادامه مطلب
ماده 19 - زمینهائی که بنا بمقررات اینقانون تقسیم میشود برئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب ‌زیر رعایت میشود : ‌ الف - زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند. ب - وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند. پ - ک ...
ادامه مطلب
ماده 20 - اشخاصیکه زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا بکمک افراد خانواده خود اشتغال بکشاورزی داشته باشند و یا تعهد‌ انجام کار کشاورزی بنمایند. ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 04:23 am

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 04:22 am

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 01:37 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 04:37 am

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی