قانون اوقاف - مصوب 1354
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل بعهده سازمان اوقاف واگذار میشود: 1ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول ‌التولیه است. 2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط بتولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه. 3 ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی. 4 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ...
ادامه مطلب
ماده 2 - شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف، معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، امور‌خارجه، بهداری، دادگستری، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی ‌کشور، شرکت هواپیمائی ملی ایران و دو نفر ا ...
ادامه مطلب
ماده 3 - موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن میباشد. ...
ادامه مطلب
ماده 4 - متولی موقوفه کسی است که بموجب مقررات قانونی مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید بوسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی ‌شود. اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتیکه معترض باشند میتوانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به‌هیئت تجدید نظر‌اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقی ...
ادامه مطلب
ماده 5 - سازمان اوقاف میتواند برای اماکن مذهبی اسلامی‌از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده‌ها و معابد و امثال آن همچنین موقوفات‌عامه‌ای که متولی ندارد با تصویب شورایعالی اوقاف شخص یا هیئتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیئت امناء تعیین کند. تبصره 1 ـ نحوۀ انتخاب و برکناری و ...
ادامه مطلب
ماده 6 - صرف درآمد موقوفات بمنظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را با ارشاد و‌راهنمائی های سازمان اوقاف در جهت بهره‌برداری صحیح از آنها بمنظور اجرای نیات واقف فراهم آورد. ...
ادامه مطلب
ماده 7 - هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و‌آئیننامه‌های مربوط مسامحه و اهمال ورزد بموجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع میشود. ممنوعیت از دخالت در‌امور موقوفه در صورتیکه بسبب خیانت باشد با ضم ...
ادامه مطلب
ماده 8 - درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده‌همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی ‌که مبلغ نذور هر‌کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی‌دارد و طبق آئین‌نامه‌ای که شورایعالی ‌اوقاف تصویب خواهد کرد بمصرف میرسد. تب ...
ادامه مطلب
ماده 9 - سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی‌ در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه ‌دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد میتواند بعنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند. ‌در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخار ...
ادامه مطلب
ماده 10 - ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذریکه منافع آنها بطور دائم و یا در مدتی که کمتر از دهسال نباشد و‌برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول بموافقت سازمان اوقاف است. دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند رونوشت اسناد راجع بوقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز ...
ادامه مطلب
ماده 11 - حق‌التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت بموقوفات عامه‌همچنین حق‌النظاره ناظر بمیزان مقرر در وقفنامه ‌خواهد بود و در صورتیکه وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه ده درصد و حق‌النظاره پنج‌درصد از عایدات خالص خواهد بود و ...
ادامه مطلب
ماده 12 - سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت میدارد طبق بودجه‌ای که‌هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد بمصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی‌ و احداث ساختمانهای عام‌المنفعه و نشر و تبلیغ معارف اسلامی‌و هزینه‌های مربوط بحفظ منافع‌موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی ‌میرساند. ...
ادامه مطلب
ماده 13 - تحقیق در جمع و خرج عواید راجع بوقف و ثلث و حبس و نذر بوصف مذکور در قسمت اول ماده 10 این قانون و صدور مفاصا‌ حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف‌ علیهم و حل اختلافات بین آنان همچنین رسیدگی و اظهار نظر و اخذ‌تصمیم در مورد ممنوعیت متولی از دخالت در امور مربوط و لغ ...
ادامه مطلب
ماده 14 - هیئت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تاسیس‌ میگردد.تبصره ـ تجدید نظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیئت تجدید ‌نظریکه در مرکز تشکیل میشود بعمل میآید. ‌اداره اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتیکه اعتراض داشته باشند میتوانند ظرف ده روز ...
ادامه مطلب
ماده 15 - تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیئت تجدید نظر تحقیق اوقاف و یا حکم قطعی یا دستور‌موقت از مراجع قضائی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است. ...
ادامه مطلب
ماده 16 - تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرائی به وسیله ماموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی‌ بمرحله اجرا گذارده ‌میشود. ...
ادامه مطلب
ماده 17 - اشخاص ذینفع میتوانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر آن منقضی شده باشد بدادگاههای عمومی‌ مراجعه نمایند. ...
ادامه مطلب
ماده 18 - تبدیل با حسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورایعالی اوقاف بعمل میآید. تبصره ـ خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورایعالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل باحسن مجاز است و‌انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست. ...
ادامه مطلب
ماده 19 - سهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 قرار گرفته‌باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود. تبصره ـ سهام موضوع این ماده و ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا بنحو اطمینان ‌بخشی نگهداری کند. ...
ادامه مطلب
ماده 20 - تبدیل باحسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر دهسال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورایعالی اوقاف ممکن است و‌سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله‌ای ندارد ولی در صورتیکه تقاضای ثبت موقوفه بعنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف ‌مکلف است نسبت بآن اعتراض و اقامه دعوی نماید. ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 04:23 am

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 04:22 am

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 01:37 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 04:37 am

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی