قانون راجع به مجازات اسلامی
قانون احکام مرتبط
ماده 1 - قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود. ...
ادامه مطلب
ماده 2 - هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان ‌جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 3 - قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از زمینی، دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال ‌میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌الف - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خ ...
ادامه مطلب
ماده 4 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آنرا به صاحبش بدهد‌ و از عهده خسارات وارده نیز برآید. ...
ادامه مطلب
ماده 5 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم‌ تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است ‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقا ...
ادامه مطلب
ماده 6 - مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات‌ دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به ...
ادامه مطلب
ماده 7 - مجازاتها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است: 1 - حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات. ...
ادامه مطلب
ماده 8 - حدود، مجازاتهائی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده است. ...
ادامه مطلب
ماده 9 - قصاص، کیفری است که جانی بآن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 10 - دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است. ...
ادامه مطلب
ماده 11 - تعزیرات، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و‌ شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 12 - مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع میشود که محکوم‌علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه‌ قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتیکه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی میتواند موجب تخفیف در حکم ‌تعزیری باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 13 - ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها بنحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین مینماید و‌آئین‌نامه‌های لازم بوسیله شورای عالی قضائی تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید. ...
ادامه مطلب
ماده 14 - هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی بحکم تعزیری محکوم شود، دادگاه میتواند محکوم‌علیه را بعنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌ حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تبصره - محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب ...
ادامه مطلب
ماده 15 - هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش‌ معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا‌ تادیب خواهد شد. تبصره - مراد از تادیب مجازاتی ...
ادامه مطلب
ماده 16 - مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتیکه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده ‌و از این حیث قابل مجازات نیست. ...
ادامه مطلب
ماده 17 - هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آنرا ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد. ...
ادامه مطلب
ماده 18 - شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد. ...
ادامه مطلب
ماده 19 - هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد دادگاه ‌میتواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید. تبصره - هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم در همان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم‌ اعل ...
ادامه مطلب
ماده 20 - هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک بتنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او‌ مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مور ...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

 • مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف

  صفحه اصلی Jun 20, 2016 | 12:53 pm

  مجموعه کتابهای (هوشمند) با اعمال 40 درصد تخفیف مجموعه کتابهای هوشمند از این پس در سایت داتا (datta.ir ) با 40% تخفیف ارائه می گردد. 

  Read more...
 • درباره ما

  صفحه اصلی Dec 5, 2015 | 12:52 pm

  درباره ما   این سایت با هدف معرفی و توسعه نرم افزارسامانه هوشمند قوانین  طراحی شده است.یکی از بهترین شیوه های تفسیر ، یافتن معانی درست قانون در سایر اعلام های قانونگذار و دانستن معنی هر حکم با توجه به موقعیت و وضع[…]

  Read more...
 • نسخه جدید اندروید

  صفحه اصلی Nov 3, 2015 | 10:07 am

  نسخه جدید اندروید نسخه جدید اندروید با تغییرات زیر منتشر شد پیشنهاد می گردد حتما نسخه خود را از طریق کافه بازار بروز نمایید ۱. بروزرسانی جستجوی ترکیبی (کاربران می توانند سه کلمه غیر متصل را در جستجوی ترکیبی تایپ نمایند که در[…]

  Read more...
 • محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند)

  صفحه اصلی Sep 6, 2015 | 13:07 pm

  محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) محل قرارگیری کتابهای جدید(هوشمند) : قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن (در مجموعه مدنی). پیشنهاد میگردد عناوین کتاب های مد نظر خود را در بخش کتب مورد تقاضا اعلام نمایید تا به ترتیب در دست تولید قرار گیرند

  Read more...
Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی