×

پیام

Failed loading XML...
نظریات مشورتی
شماره نظریه تاریخ نظریه نظریه احکام مرتبط
121/95/7 1395/01/30 صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می‌رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 ...
ادامه مطلب
99/95/7 1395/01/24 با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در...
ادامه مطلب
85/95/7 1395/01/24 از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأت ها و کمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقید به مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور است (افراد مقیم ایران،‌سه ماه و مقیم خارج، شش ماه)، لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام ک...
ادامه مطلب
84/95/7 1395/01/24 با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است....
ادامه مطلب
70/95/7 1395/01/18 طبق ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها...
ادامه مطلب
63/95/7 1395/01/18 ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده 490 ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود...
ادامه مطلب
22/95/7 1395/01/18 در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اص...
ادامه مطلب
45/95/7 1395/01/17 اولاـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی در خصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه ...
ادامه مطلب
41/95/7 1395/01/16 هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در...
ادامه مطلب
34/95/7 1395/01/14 1ـ اولا هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدور حکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد. ثانیا در خصوص جرایم تعزیری که صرفا مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 16/9/1394 صالح به رسید...
ادامه مطلب
12/95/7 1395/01/08 احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391، مشمول ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید....
ادامه مطلب
3/95/7 1395/01/07 به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( تعزیرات)، هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده نماید، قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین، از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل ی...
ادامه مطلب
1068/94/7 1394/04/31 نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی میشود و از طرفی درجه بندی مجازاتها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی میشود. در فرض سؤال، یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و م...
ادامه مطلب
1021/94/7 1394/04/23 نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه 1348 است، لذا نشر دیجیتال یا الکترونیکی نیز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که قرارداد چاپ اثر، قبل از ظهور و رواج نشر الکترونیکی و دیجیتالی منعقد شده باشد و امتیاز نشر الک...
ادامه مطلب
1004/94/7 1394/04/22 ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده 4 قانون مذکور است که زوجه میتواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد....
ادامه مطلب
994/94/7 1394/04/21 1 نظر به اینکه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مجازات معاون درجرم، تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم میباشد، بنابراین و با لحاظ تبصره 2 ماده فوق الذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت اولیای دم، اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده 612 قانون مجا...
ادامه مطلب
988/94/7 1394/04/21 1 اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر مینماید. 2 با توجه به اطلاق ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، ارجاع طرفین به مرکز مشاوره خانواده فرض سؤال را نیز شامل میشود. 3 هر گ...
ادامه مطلب
966/94/7 1394/04/16 عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااین که مطابق تبصره 3 ماده 25درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت » قانون مجازات اسلامی 1392 بنابراین درفرض سؤال، .«... مدتهای فوق از زمان عفو... رفع می شود درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد....
ادامه مطلب
958/94/7 1394/04/14 مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یا...
ادامه مطلب
936/94/7 1394/04/14 در فرض پرسش اولا بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط » : می دارد که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری « ... دادگستری محسوب میشوند محس...
ادامه مطلب

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی