آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه کیفری - هوشمند
توضیحات آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی