آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 - مصوب 1395

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه مالی- هوشمند
توضیحات آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 - مصوب 1395، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی