آیین نامه اجرایی موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1368 - متن منقح

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه مالی- هوشمند
توضیحات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1368 - متن منقح - متن منقح همراه با 4 اصلاحی ، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 2016-01-11
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی