قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373

ناشر سامانه هوشمند قوانین
مجموعه مجموعه کیفری - هوشمند
توضیحات ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر
تاریخ انتشار 2017-06-28
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی