×

پیام

Failed loading XML...

مجموعه نظریات مشورتی قوه قضاییه

ناشر
مجموعه احکام،نظریات و آراء - هوشمند
توضیحات در این سامانه، بیش از ۱۸۷۰۰ مورد از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری گردیده و به گونه ای طراحی شده است که تاکنون بیش از 18200 ارتباط مستقیم و متقابل بین نظریات با مواد قوانین، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است.کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی