آيين نامه اجرايي بند ( ۳ ) ماده ( ۲۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ - مصوب 1372

ناشر
مجموعه مجموعه کیفری - هوشمند
توضیحات آيين نامه اجرايي بند ( ۳ ) ماده ( ۲۴ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ - مصوب 1372 به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است.
تاریخ انتشار 0000-00-00
شابک
لینک لینک

محتوای سامانه هوشمند قوانین

RSS

Template Design:Dima Group

Back to Top

پشتیبانی